Phan, Thanh-Thao Thi, Thanh Do University, Hà Nội, Vietnam, Viet Nam