Sofyaningrum, Rosita, and Ningsih Lailatul Hidayah. 2023. “Membidik Masa Depan Bahasa Di Era Society 5.0; Kajian Pemertahanan Bahasa”. SULUK: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya 5 (2):190-211. https://doi.org/10.15642/suluk.2023.5.2.190-211.