[1]
H. Haukil, “Fenomena Jariyah Khalifah Daulah Abbasiyah tahun 170 H - 247 H / 786 - 861 M.”, qurthuba, vol. 1, no. 1, pp. 86-106, Sep. 2017.