(1)
Haukil, H. Fenomena Jariyah Khalifah Daulah Abbasiyah Tahun 170 H - 247 H / 786 - 861 M. qurthuba 2017, 1, 86-106.