[1]
Haukil, H. 2017. Fenomena Jariyah Khalifah Daulah Abbasiyah tahun 170 H - 247 H / 786 - 861 M. Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization. 1, 1 (Sep. 2017), 86-106.