Ismail, I. (2017) “Dirosah Muqoronah Nahwiyah: Al-Khilafu Baina Al-Kholil bin Ahmad wa Sibawaeh Fi Ba’di Masail Nahwiyah”, JILSA (Jurnal Ilmu Linguistik dan Sastra Arab), 1(1), pp. 18-26. Available at: http://jurnalfahum.uinsby.ac.id/index.php/jilsa/article/view/119 (Accessed: 27October2021).