SAFITRI, L. E. Potensi Masjid Syuhada-Kota Yogyakarta Sebagai Bangunan Cagar Budaya . SULUK: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 59–67, 2020. DOI: 10.15642/suluk.2019.1.2.59-67. Disponível em: http://jurnalfahum.uinsby.ac.id/index.php/Suluk/article/view/247. Acesso em: 27 nov. 2022.