SEPTIYANI, R.; ISYANTI, A.; NUR AINI, S.; PRATAMA, B.; LAKSONO, R.; IMRON, I. Jejak Raden Jaka Prabangkara dalam Dinamika Kerajaan Majapahit Abad Ke-15 M dalam Babad Jaka Tingkir. SULUK: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya, v. 1, n. 1, p. 54-61, 4 out. 2019.